Resevillkor

Albatros Travels resevillkor

Resevillkoren reglerar avtalsförhållandet mellan Albatros Travel (hädanefter researrangören) och kunden som köper en paketresa. Avtalet ingås och genomförs i överensstämmelse med paketreselagen. Villkoren är framtagna enligt riktlinjer från Danmarks Rejsebureau Forening.

Det förväntas att alla kunder har satt sig in i resans avtalsvillkor. Avtalsvillkoren består av följande delar: resans program med praktiska upplysningar och prisinformation, faktura/resebevis, resplan, samt dessa resevillkor.

Om särskilda förhållanden råder för resan ska detta framgå av fakturan/resebeviset, i övrigt är det dessa resevillkor som gör sig gällande.

I samband med lagstiftningen om utvidgat ansvar för researrangörer har Albatros Travel tecknat en särskild försäkring hos Gouda Rejseforsikring A/S. Albatros Travel är dessutom medlem av Rejsegarantifonden och har medlemsnummer 676.

Kunden har en skyldighet att läsa och eventuellt skriva ut all information och dokument som han eller hon har mottagit.

VI FÖRUTSÄTTER ALLTID ATT VÅRA KUNDER HAR TAGIT DEL AV ALLT MATERIAL SOM HAR LÄMNATS UT.

1.1. INGÅENDE AV AVTAL
Ett avtal om köp av en paketresa mellan kunden och researrangören har ingåtts och är bindande för båda parter när erbjudandet har godkänts av kunden och denne har betalat anmälningsavgiften i tid. Kunden har före denna tidpunkt mottagit och godkänt dessa resevillkor. 

1.2 RESEDOKUMENT
Researrangören skickar med en faktura/resebevis samt en länk till programbeskrivning till Kunden i samband med att kunden har bokat en resa. Utskick av resedokument samt annan korrespondens mellan kunden och researrangören sker till den e-post-adress som Kunden har angett i samband med bokning av resan.

Kunden har dessutom skyldighet att ange den kontaktinformation som behövs för att researrangören ska kunna kontakta kunden både före och under resan. Kunden har skyldighet att vid mottagandet granska tillskickad faktura/resebevis och omedelbart reagera gentemot researrangören om informationen inte överensstämmer med det som avtalats.

1.2.1 FAKTURA/RESEBEVIS
Fakturan/resebeviset är en översikt över resebokningen. Här anges resedeltagarnas fullständiga namn, eventuella tilläggsköp (t.ex. utflyktspaket, reseförlängning, visum och liknande), betalningsinformation, visumbestämmelser, en resplan med aktuella flygtider (lokaltider), samt alla annan aktuell information, inkl. eventuella avvikelser i förhållande till programmet och researrangörens resevillkor. Oavsett vad som anges i andra dokument är det upplysningarna på fakturan/resebeviset som är aktuella och gällande.

Fakturan/resebeviset är dessutom kundens kvitto för bokning och betalning, så om man mottar den elektroniskt, rekommenderar vi att man skriver ut den. 

1.2.2 RESANS PROGRAM
Resans program innehåller en resebeskrivning, aktuella priser samt förväntade extra kostnader, praktisk information och särskilda bestämmelser som gäller i förbindelse med den konkreta resan. På vår hemsida hittar man mer information om de flesta av våra resmål. Den här informationen är först och främst tänkt som hjälp och service till våra kunder, men innehåller också upplysningar av mer formell karaktär. Därför rekommenderar vi att våra kunder bekantar sig med materialet på vår hemsida.

Upplysningar om flygtider, visumbestämmelser etc. förekommer inte ofta i våra reseprogram, eftersom dessa förändras relativt ofta (se istället 1.2.1). Reseprogram med prisinformation finns på Albatros Travels hemsida och/eller som tryckt material. Man bör vara uppmärksam på att hemsidan även innehåller en kort resepresentation, som inte är omfattar samtliga detaljer för hela resan. 

2. PRIS
Resans pris är ett så kallat totalpris, vilket innebär att den omfattar alla obligatoriska skatter och avgifter. En del lokala skatter, avgifter och entréer kan emellertid inte krävas på förhand och ska betalas på plats. Tänk på att ta med internationell valuta till detta ändamål. Det handlar ofta om flygplatsavgifter och enstaka nationalparksavgifter. Dessa avgifter kommer normalt sett att anges på avresedokumenten eller i resans program. Man bör dock vara uppmärksam på att sådana avgifter kan ändras mellan tiden för bokning och avresa.

2.1.2 ADMINISTRATIONSAVGIFT
Vi har lagt till 150 kronor i administrationsavgift på fakturan (endast en gång per bokning) som täcker en rad olika omkostnader och försäkringar som krävs enligt lag. Beloppet ersätter en rad småbelopp som tidigare debiterades separat.

2.2 BETALNINGSVILLKOR
Vid anmälan betalas en anmälningsavgift på 25% av resans totala pris. Enskilda resor kan ha speciella betalningsvillkor och mer stringenta avbeställningsvillkor. Detta gäller främst på kryssningar och resor med speciellt chartrade tåg, fartyg och flyg. Detta framgår i så fall av programmet eller fakturan/resebeviset. Resterande belopp ska vara inbetalt senast 75 dagar före avresa. Om betalningsfristen överskrids, har Albatros Travel rätt att häva avtalet och har rätt till betalning av det belopp som kunden skulle gå miste om enligt reglerna i 6.2.1, om kunden avbokade resan på dagen för förfallsdatumet.

3.1. AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Albatros Travel erbjuder tillsammans med Gouda reseförsäkring ett avbeställningsskydd som kunderna kan köpa. För mer information, se https://www.gouda-rf.se/privat/reseforsakring/avbestallningsforsakring.
Avbeställningsskyddet måste beställas samtidigt som resan och betalas senast tillsammans med anmälningsavgiften.

3.2. RESEFÖRSÄKRING
Alla deltagare på Albatros Travels resor ska ha tecknat en reseförsäkring som minst täcker utgifter till sjukdomsbehandling och hemtransport. Albatros Travel hjälper gärna till med att teckna en försäkring genom Gouda Reseförsäkring. Läs mer på www.albatros.se/praktisk/reseforsakring

Det rekommenderas att man i samband med reseförsäkringen säkrar sig att den även täcker bagage. Reklamation av skador på bagage, samt bagage som hamnat fel eller blivit försenat ska ske direkt till relevant flygbolag. Kunden ska fylla i en skaderapport (PIR-rapport) på flygplatsen direkt efter att skadan har inträffat.

4. KUNDENS ALLMÄNNA SKYLDIGHETER

4.1 PASS OCH VISUM
Om inget annat uttryckligen angetts gäller visumuppgifterna på fakturan/resebeviset endast svenska medborgare, liksom uppgifterna är relaterade till den angivna resplanen. Har man planer om att ändra reseförloppet (härunder resans längd) kan helt andra regler vara gällande. Man bör vara uppmärksam på att formaliteterna kan ändras mellan tiden för bokning och tiden för avresa.

Visumformaliteterna ska vara i ordning före avresa och kunna dokumenteras vid incheckning. Det ställs ofta även visumkrav i samband med transit.

Passet ska vara giltigt i minst 6 månader efter hemkomst från destinationen. Researrangörens samtliga upplysningar gäller endast för personer med svenskt pass. Det är med andra ord kundens skyldighet att upplysa researrangören om man inte har svenskt pass eller om man har dubbelt medborgarskap. Utländska medborgare ska konsultera sin ambassad eller konsulat angående visum, samt läkare/vårdcentral vad gäller vaccinationer.  Albatros Travel påtar sig inget ansvar för de konsekvenser det kan medföra om kunden eventuellt skulle sakna de inresedokument, vaccinationer eller annat som krävs.

Vid resa till ett Schengenland, ska passet medbringas på resan, då det är svenska medborgares legitimation i utlandet. Utländska medborgare med uppehållstillstånd i Sverige ska alltid medbringa giltigt pass samt uppehållstillstånd. Kunden är skyldig att ha ett giltigt pass och visum samt att ge researrangören korrekta uppgifter om t.ex. namn och medborgarskap m.m. Namnen i passet ska överensstämma med de namn som personen/personerna har registrerat i folkbokföringen. Det är kundens eget ansvar att kontrollera att detta överensstämmer. I annat fall kan kunden riskera att eventuell visumansökan blir avvisad.

Handläggningstiden för visum kan variera från land till land, ibland kan det handla om en handläggningstid på flera månader. Om visumansökningar expedieras genom researrangören får man räkna med en handläggningsavgift. Researrangören påtar sig inget ansvar för kunder som av någon okänd anledning avvisas vid gränsen. Observera att vissa länder ställer krav på valutainnehav och giltig returbiljett vid ankomst.

Barn skall ha deras eget pass. I ett flertal länder gäller särskilda regler om man reser med barn som man inte har full föräldramyndighet över. Vid sådana tillfällen ska man alltid kontakta ambassaden/konsulatet för mer information om vilka specifika visumkrav som gäller för just det landet.

4.2. VACCINATIONSKRAV
Researrangören ger upplysningar om vaccinationskrav, men inte nödvändigtvis om rekommenderade profylaktiska förhållningsregler som bör inhämtas hos egen läkare. När researrangören ändå ger upplysningar om rekommenderade profylaktiska förhållningsregler ska det betraktas som en ren service utan något ansvar för arrangören. Uppfyllandet av vaccinationskrav ska kunna dokumenteras med ett internationellt gult certifikat.

4.3 KRAV TILL FYSISK FÖRMÅGA PÅ RESAN
Som huvudregel gäller att våra resedeltagare ska kunna klara sig på egen hand.  Resorna är inte anpassade för personer med rörelsehinder och du kan inte kräva att Albatros reseledare eller annan personal ska stå till tjänst med att bära bagage, utföra lyft vid av- och påstigning i bussen och liknande.

Oavsett om det är en resa med buss, tåg eller en kryssning kommer man vara tvungen att själv gå till och från sevärdheter. På många av våra kulturresor kommer en dags promenader vid sevärdheter och dylikt att överstiga 5 kilometer till fots.

Enligt EU-direktiv 1107/2006, art. 4.2 kan researrangören kräva att rörelsehindrade ledsagas av en medhjälpare under hela resan.  Researrangören förbehåller sig rätten att avvisa resedeltagare, som efter researrangörens bedömning inte kommer att kunna genomföra resan själva. En sådan avvisning är utanför researrangörens ansvar.

4.4 KONTROLL AV RESEDOKUMENT
Kunden är skyldig att gå igenom de tillskickade resedokumenten och praktisk information om resan, och omedelbart höra av sig till researrangören om informationen inte skulle stämma överens med det som har varit avtalat. Det är dessutom kundens ansvar att meddela researrangören om det skulle förekomma ändringar i kundens förhållanden som har uppstått efter bokning av resan, t.ex. sjukdom eller graviditet.

4.5. NAMN PÅ RESEDOKUMENT
Det är kundens ansvar att kontrollera att de namn som anges på resedokumenten är identiska med det fulla namnet som anges i kundens pass. Vid oöverensstämmelse riskerar man att eventuell visumansökan blir avvisad. Om kunden blir varse om att namnet i resedokumenten inte stämmer överens med namnet i passet ska kunden omedelbart höra av sig till researrangören som kommer att försöka rätta till felet. Om felet beror på kunden kommer utgifter i samband med detta att betalas av kunden. De flesta flygbolag tillåter inte namnändringar i redan utfärdade biljetter och därför kommer en ändring att innebära kostnader; från 750 kr per biljett helt upp till kostnaden för en ny biljett. Om det inte är möjligt att ändra kan kunden inte hålla researrangören ansvarig.

4.6. FLYGRESAN
Kundens flygbiljetter har beställts till en speciell resa som anges på fakturan och kan inte utan vidare ändras, annulleras, förlängas eller överlåtas; detta gäller också för Business Class-biljetter, som i förbindelse med gruppresor alltid kommer vara belagda med restriktioner. Priset för ändringar och annulleringar varierar från biljettyp till biljettyp och kan i vissa fall uppgå till det fulla biljettpriset.

De angivna tiderna är lokal tid. Ändringar kan förekomma om resplanen har utarbetats lång tid före avresa. Det är därför viktigt att kunden kontrollerar avgångstiderna i de biljetter som skickas ut. Om dessa tider avviker från resplanen bör kunden omgående kontakta researrangören. Avresedokumenten skickas normalt sett ut så att de är kunden tillhanda 7 dagar före avresa.

Normalt sett är incheckning två timmar före avresa. Detta innebär att man ska ha genomfört incheckningen två timmar före flygplanets avresetid. Det räcker inte att kunna se flygplatsen. Vissa flygbolag kräver tidigare incheckning, något som också är vanligt i andra länder. Den exakta tidpunkten för incheckning kommer att anges på i avresedokumenten. Nuförtiden förändras förhållandena omkring flygplatserna, säkerhet och bestämmelser löpande och man kan därför inte ta något för givet. Se till att vara väl insatt i vad som gäller och undvik att ta onödiga chanser.

Kunden är ansvarig för att göra uppmärksam på sig själv i incheckningskön om man kan förutse att man inte hinner med att avsluta incheckning inom de angivna incheckningstiderna.

4.7. ORDNINGSREGLER
Kunden ska anpassa sig efter de ordningsregler som gäller för samtliga av paketresans underleverantörer, t.ex. hotell, flygplatser, transportmedel m.m.

Kunden ska uppföra sig på ett sätt som gör att andra medresenärer inte känner sig störda eller kränkta. Vid grova eller upprepade överträdelser kan researrangören eller dennes representanter hindrar kunden från att fortsätta sin resa. I ett sådant fall ansvarar kunden själv för sin egen hemtransport och de utgifter som medföljer. Om en kund avvisas från resan har han eller hon inte rätt att motta någon form av kompensation eller återbetalning av paketresans pris.

Researrangören ansvarar inte för offentligt myndighetsutövande härunder, men begränsas inte till ingripande av polis gentemot kunden vid ett opassande beteende från kundens sida. I den här typen av situationer ansvarar kunden själv för de kostnader som eventuellt medföljer. Kunden kan inte heller ställa krav gentemot researrangören och har inte heller rätt till återbetalning av paketresans pris.

Som redan nämnts förutsätter deltagandet i den aktuella resan att kunden sätter sig in i den information som har skickats ut, härunder information från program, faktura/resehandling, resplaner och eventuell praktisk information om reslandet, samt att man följer här givna anvisningar. Dessutom förväntas det att man är insatt i allmänt offentligt tillgänglig information gällande politik, hälsa och säkerhet, samt natur och klimat på destinationen.

För att få delta i resan förutsätts det att man beter sig på ett ansvarsfullt och hänsynsfullt sätt, och följer researrangörens och dess representanters anvisningar. Kunder som reser till främmande världsdelar avråds från att röra sig runt på egen hand i okända eller avsides belägna områden, framför allt efter mörkrets inbrott. Om man vill ge sig ut på egen hand bör detta alltid ske i samråd med researrangören eller dess representanter på plats. Om researrangören inte är representerad på destinationen bör man konsultera relevanta guideböcker/webbplatser som ofta ger bra och ingående information om detaljerade förhållanden. Om en olycka skulle ske kan man alltid söka hjälp på Sveriges konsulat eller ambassad eller på övriga representerade institutioner tillhörande EU-länder om Sverige inte finns representerade i det aktuella landet.

4.7.1. ÖVERTRÄDELSER
Om kunden inte följer de krav som gäller pass, visum, hälsa, korrekt namn på resedokumenten samt genomgång av resedokumenten, kan kunden inte ställa krav på varken researrangören, reseförmedlaren eller underleverantören av paketresan för de följder, brister, kränkningar eller förluster som uppstår till följd av detta.

5. ÄNDRINGAR AV REDAN INGÅTT AVTAL

5.1. ÖVERLÅTELSE AV PAKETRESAN
Under vissa omständigheter kan en persons resa övertas av en familjemedlem eller vänner en mot en avgift. Avgiften beror på resans karaktär. Researrangören tar inte ansvar för återförsäljning av en redan betald resa.
En överlåtelse kan endast ske om personen som ska ta över paketresan uppfyller de av researrangören angivna nödvändiga villkor och krav för att få genomföra resan, härunder pass, visum och hälsomässiga krav.
Möjligheten att överlåta paketresan kan helt eller delvis begränsas av researrangören om överlåtelsen inte är möjlig till följd av underleverantörens villkor.

5.2. PRISÄNDRINGAR
Researrangören kan efter ingått avtal göra ändringar i avtalat pris för paketresan om det sker ändringar i:

 • priset för transport av passagerare till följd av bränsleutgifter eller utgifter för andra energikällor.
 • skatter, avgifter eller andra avgifter för paketresans resetjänster som tillkommit från tredje part, och som inte är direkt involverade i leveransen av paketresan.

Uträkningen av dessa ändringar görs enligt nedanstående räkneexempel:

Avtalat pris Ändring Beräkning Nytt pris
3 000 SEK
Härav bränsletillägg:
200 SEK
Ökat bränsletillägg:
50 SEK
200 SEK + 50 SEK 3050 SEK
3 000 SEK
Skatter och avgifter:
500 SEK
Ökning av skatter och avgifter
100 SEK
500 SEK + 100 SEK 3100 SEK


Vid ändringar av priset för resan underrättar researrangören kunden om prishöjningar och prisnedsättningar. Informationen ska ske på skrift senast 20 dagar före avresa. Priset kan som högst höjas med 8 % av paketresans pris. Om höjningen överstiger 8 % av paketresans pris har kunden rätt till att säga upp avtalet.

Vid prisminskningar till följd av ändringar i ovanstående förhållanden har kunden rätt till en prisreduktion som motsvarar det prisfall som ändringarna medför. Researrangören har i samband med detta rätt att dra ifrån kostnaderna för att återbetala kunden.

5.3. KUNDENS RÄTT ATT ÄNDRA PAKETRESAN
Om kunden vill göra ändringar i paketresan ska han eller hon kontakta researrangören snabbast möjligt. Om det är möjligt för researrangören att ändra paketresan ska kunden betala de extrautgifter som ändringarna medför. Researrangören har inte skyldighet att utföra några ändringar i paketresan. 

Om kunden vill göra ändringar som researrangören inte kan tillgodose i befintligt avtal anses ändringen (om kunden håller fast vid sitt önskemål om att ändra paketresan) som en avbokning av paketresan enligt punkt 6.2.1 och som en ny bokning.

Researrangören försöker i största möjliga mån tillgodose eventuella specialönskemål i samband med bokningen av resan, men det finns inga garantier för detta, inte heller om det specifika önskemålet anges på fakturan. Förfrågan om möjlig uppgradering och/eller förlängning ska alltid anges i god tid före avresan, helst redan vid bokningen av resan.

5.4 RESEARRANGÖRENS RÄTT ATT ÄNDRA PAKETRESAN

5.4.1. OVÄSENTLIGA ÄNDRINGAR
Researrangören har innan paketresan inleds rätt att utan ansvarsskyldighet göra oväsentliga ändringar i paketresan utan kundens samtycke.  Kunden har skyldighet att acceptera den här typen av ändringar om researrangören innan paketresans början och utan onödiga förseningar klart och tydligt informerar kunden om aktuella ändringar.

Vid många av våra ”äventyrspräglade” resor arbetar vi med sena ändringar för att försöka skapa bästa möjliga resa med hänsyn till väder samt andra lokala förhållanden och omständigheter. Vid resor till Grönland, Svalbard och Antarktis förekommer ändringar till följd av väder och infrastruktur så ofta att Kunden måste betrakta det som ett naturligt inslag i resan.  Ingen kompensation utgår för förseningar och ändringar som varar mindre än 24 timmar. Dessa förhållanden kan även göra sig gällande på andra resor. Detta framgår i så fall av informationsmaterialet.

5.4.2. ÖVRIGA ÄNDRINGAR
Om researrangören före paketresans början antingen;

 • gör väsentliga ändringar i paketresan,
 • eller inte kan leverera specifika tjänster som Kunden förväntar sig och som researrangören har accepterat att leverera,
 • eller höjer priset på resan med mer än 8 %

har kunden följande rättigheter:

 • kunden har rätt att häva avtalet och få tillbaka samma belopp som han eller hon har betalat för resan,
 • eller om researrangören erbjuder det, kan kunden delta i en ersättningsresa.

Researrangören har skyldighet att utan onödig försening höra av sig till kunden och informera om väsentliga ändringar samt vilken eventuell betydelse dessa kan ha för paketresans pris.

Researrangören fastställer i sin information en rimlig tidsfrist för när kunden ska informera om sitt beslut. Om tidsfristen inte hålls anses kunden ha accepterat ändringarna som omfattas av punkt 5.4.2.

Kunden kan i vissa situationer ha rätt till ersättning om ekonomisk förlust uppstår som resultat av ovanstående väsentliga ändringar, såvida inte orsaken är oundvikliga eller extraordinära omständigheter.

5.4.3. FLYGFÖRSENINGAR
Vid flygförseningar som omfattas av EU-lagstiftning 261 ska kunden skicka in reklamation direkt till flygbolaget eftersom denna lagstiftning reglerar relationen mellan resenär och flygbolag. Researrangören lyder alltså inte under lagstiftning 261 utan omfattas endast av lagen om paketresor.

Researrangörens ansvar sträcker sig dock inte utanför de begränsningar som utgörs av internationella bestämmelser och konventioner. Om flygbolaget erbjuder gällande kompensation på plats kan ytterligare krav om ersättning inte ställas. Kunden kan vanligtvis inte få ersättning i samband med försenad hemresa. Därför är viktiga aktiviteter direkt efter hemkomsten fullständigt ovidkommande före researrangören.

6. AVTALETS UPPHÖRANDE

6.1. ÅNGERRÄTT
För köp av paketresor gäller ingen ångerrätt, enligt den danska konsumentköplagen § 18, avsnitt 2, nr. 1 samt § 7 avsnitt 2 nr. 5 som undantar persontransport från konsumentköplagens användningsområde.

6.2. AVBOKNING AV PAKETRESOR

6.2.1. ALLMÄNNA AVBOKNINGSVILLKOR
Följande regler gäller såvida inget annat meddelas på fakturan. Vi vill gärna uppmärksamma att extraordinära kostnader kan tillkomma i samband med enstaka resor. Vid avbokning av resor fram till 75 dagar före avresa återbetalas inte anmälningsavgiften. Vid avbokning 75-15 dagar före avresa tillkommer en avgift på 85 % av resans pris. Vid avbokning därefter betalas ingen del av priset för resan tillbaka.

6.2.2. AVBOKNING PÅ GRUND AV FORCE MAJEURE
Kunden kan utan avgift avboka en paketresa innan paketresan har påbörjats, om det på resedestinationen eller i dess direkta närhet inträffar oundvikliga och extraordinära omständigheter som väsentligt påverkar leveransen av paketresor eller transport av passagerare till resedestinationen.

För att kunden ska kunna avboka sin resa utan att betala avgift ska gällande oundvikliga och extraordinära omständigheter utifrån en objektiv värdering göra det omöjligt att resa säkert till destinationen, exempelvis på bakgrund av information från Utrikesdepartementet, hälsovårdsmyndigheter eller liknande. Du hittar mer information på t.ex. www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet.

Kunden har då rätt till avgiftsfri avbokning och rätt till full återbetalning av resans pris, men har inte rätt till ytterligare kompensation från researrangören.

Den avgiftsfria avbokningsrätten gäller däremot inte om kunden kände till eller borde ha känt till de aktuella omständigheterna, eller om omständigheten var allmänt känd, redan när avtalet ingicks.

Om kunden inte kan avboka avgiftsfritt enligt ovanstående gäller de allmänna avbokningsreglerna, se kapitel 6.2.

För rundresor gäller att kunden själv har rätt att avboka den del av paketresan som görs i det område som det avråds från att besöka. Om denna del av paketresan utgör en väsentlig del av paketresan har kunden emellertid rätt att helt avboka resan.

6.2.3. TIDPUNKT FÖR ÅTERBETALNING OCH BERÄKNING AV AVBOKNINGSAVGIFT

Återbetalning av belopp enligt punkt 6.2.1 och 6.2. 2. ska ske senast 14 dagar efter kundens avbokning av paketresan. Därför beräknas avgiften vid individuell avbokning senast vid denna tidpunkt, förutsatt att det finns möjlighet att återförsälja avbokade resetjänster.

6.3. RESEARRANGÖRENS RÄTT ATT STÄLLA IN RESAN

6.3.1. INSTÄLLD RESA PÅ GRUND AV FÖR FÅ DELTAGARE
Om resans genomförande avgörs av ett visst deltagarminimiantal framgår detta av researrangörens utbudsmaterial eller på annan plats i avtalet. Det framgår samtidigt minsta antal deltagare eller en lägsta beläggningsprocent för att resan ska kunna genomföras samt när detta antal senast måste vara uppnått innan resan inleds.

Om nödvändigt antal deltagare inte uppnås före angiven tidpunkt kan researrangören helt utan ansvar häva avtalet om paketresan. Researrangören underrättar kunden om uppsägandet av avtalet innan den i avtalet angivna tidsfristen, dock inte senare än

 • 20 dagar före paketresans början om resans varaktighet överstiger 6 dagar.
 • 7 dagar före paketresans början om resans varaktighet är mellan 2 och 6 dagar eller
 • 48 timmar före paketresans början om resans varaktighet understiger 2 dagar.

6.3.2. AVBOKNING PÅ GRUND AV OUNDVIKLIGA ELLER EXTRAORDINÄRA OMSTÄNDIGHETER
Researrangören kan dessutom utan ansvarsskyldighet häva paketreseavtalet om researrangören hindras från att uppfylla avtalet på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter. Researrangören underrättar kunden om att avtalet hävs utan onödig försening och innan paketresan har påbörjats.

Kunden får i ovanstående situationer tillbaka det belopp som betalats in för resan senast 14 dagar efter att avtalet hävts. Kunden kan inte ställa några krav på ersättning.

7. BRISTER OCH REKLAMATION
Om en brist konstateras efter resans början, längs vägen eller på resmålet, ska kunden direkt efter upptäckten reklamera bristen till researrangören, dennes representant på resmålet eller till den underleverantör som bristen avser. Om researrangörens representant eller underleverantör inte kan eller vill avhjälpa, eller om kunden inte är nöjd med den hjälp man har fått, ska kunden reklamera direkt till researrangören. Reklamationen görs genom att ett mail skickas till kvalitet@albatros.se eller sker via telefon 08 – 52 50 38 68 inom ramarna för researrangörens öppettider.

Kunden ska se till att reklamationen noteras av researrangörens medarbetare och/eller underleverantör på plats, exempelvis genom en notis i hotellboken eller i annan skriftlig form. Dessutom bör kunden se till att få ett kvitto på reklamationen.

Om kunden inte utför den reklamation som beskrivs ovan får detta konsekvenser för kundens rätt att efterföljande åberopa bristen och få rätt till kompensation.

8. BEGRÄNSNINGAR I RESEARRANGÖRENS ERSÄTTNINGSANSVAR
Flygbolagen bär direkt ansvar för transportens korrekta genomförande enligt Warszawa- och Montreal-konventionerna, EU-lagstiftning 889/2002 och 261/2004 samt luftfartslagen.

Researrangören begränsar sitt ansvar till de vid alla tidpunkter gällande beloppsgränser som framgår av Warszawa- och Montreal-konventionerna (lufttransport), Aten-konventionen och EU-lagstiftning 392/2009 (transport till havs) och COTIF-konventionen och EU-lagstiftning 1371/2007 (järnvägstransport). Researrangörens ersättningsansvar kan därför inte överstiga det belopp som gäller för de transportörer som bär det direkta ansvaret för transporten.

Gällande SDR-kurs hittas på (XDR) finns på www.riksbank.se

Begränsning för maximal ersättning enligt Warszawa- och Montreal-konventionerna är satt till:

 • Vid passagerares bortgång eller om denne åsamkas skador: 113 100 SDR – om flygbolaget kan påvisa att de inte har handlat oaktsamt eller uppträtt inkorrekt eller om händelsen beror på tredje parts oaktsamhet eller inkorrekta uppförande
 • Vid skador som beror på försening av persontransport: 4 694 SDR
 • Vid ödeläggelse, försvinnande, skador eller försening av bagage: 1 131 SDR

Begränsning för maximal ersättning enligt Warszawa- och Montreal-konventionerna är satta till:

 • Vid passagerares bortgång eller om denne åsamkas skador: 250 000 SDR till 400 000 SDR – enligt skadans orsak samt transportörens påvisade skuld
 • Vid ödeläggelse, försvinnande eller skador på handbagage: 2 250 SDR
 • Vid ödeläggelse, försvinnande eller skador på fordon, härunder bagage i eller på fordon: 12 700 SDR – transportören ansvarar endast för skador som vållats på grund av fel från dennes sida.
 • Vid ödeläggelse, försvinnande eller skador på annat bagage än handbagage och fordon: 3 375 SDR

Så kallade ”värdeföremål” ersätts inte enligt reglerna.

Begränsning för maximal ersättning enligt COTIF-konventionen och EU-lagstiftning 1371/2007 är satta till:

 • Vid passagerares bortgång eller om denne åsamkas skador: 175 000 SDR
 • Vid förlust av eller skador på föremål: 1 400 SDR
 • Vid hel eller delvis förlust av ett fordon: 8 000 SDR
 • Vid skador på föremål som lämnats kvar i fordon: 1 400 SDR – transportören ansvarar endast för skador som vållats på grund av fel från dennes sida

Om ansvaret för transportören inte begränsas i annan EU-lagstiftning eller internationella konventioner begränsar researrangören sitt ansvar till tre gånger paketresans totala pris.

9. KRAV EFTER RESANS SLUT
Krav på ersättning och/eller motsvarande avdrag på resans pris till följd av brister som har reklamerats korrekt och som inte korrigerats av researrangören ska inom rimlig tid efter resans slut skickas in till researrangören. Annars förlorar kunden rätten att ställa krav på researrangören. Kunden kan skicka in sitt klagomål till kvalitet@albatros.se senast 3 månader efter hemkomsten från resan.

10. MOTRÄKNING VID UTBETALNING AV ERSÄTTNING OCH/ELLER KOMPENSATION
När kunden skickar in sin reklamation till researrangören ska kunden informera om huruvida han eller hon även har ansökt om ersättning eller kompensation från transportören enligt EU-lagstiftning om passagerarrättigheter och ersättningsansvar vid passagerartransport, och enligt de internationella konventioner som även reglerar detta förhållande.

Om kunden har mottagit ersättning och/eller kompensation från transportören har researrangören rätt att dra av denna ersättning och/eller kompensation enligt lagen om paketresor i den ersättning och/eller kompensation som kunden har mottagit från transportören.

11. TVIST
Om parterna inte kan enas kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se.
Reklamationer till Allmänna reklamationsnämnden kan även skickas online via den europeiska plattformen för tvist, på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Researrangörens mailadress används i detta syfte kvalitet@albatros.se

Alla tvister och oegentligheter som inte kan lösas mellan parterna separat eller hos Allmänna reklamationsnämnden kan, om parterna så önskar, prövas av domstol för ett slutgiltigt beslut, och kommer att lyda under dansk lagstiftning såvida inget annat anges av Rfor 1215/2012 samt Rom-konventionen från 1980.

12. GARANTI I RESEGARANTIFONDEN
Researrangören har vid händelse av konkurs ställt en garanti för gottgörelse av kundens betalningar hos:
Rejsegarantifonden, Haldor Topsøes Allé 1, st., Bygning 91, 2800 Kgs. Lyngby, Danmark.

Uppdaterad 2018.07.01.

Utvalda resor

 • Big Five-safari i Krugerparken

  På tu man hand med elefanter, lejon och bufflar - med en heldagsutflykt på Panoramarutten

  4,8
  • 5 avgångar
  • 10 dagar
  • Från 28 998:–
  Flera flygplatser
 • Japan - Solens rike

  Det nya och det gamla Japan – från moderna Tokyo till historiska Kyoto

  4,6
  • 3 avgångar
  • 10 dagar
  • Från 31 998:–
  från Stockholm
 • Jordanien – från Petra till Döda Havet

  Upplev det bästa av Jordanien. Petra, en av världens främsta människoskapade sevärdheter. Huvudstaden Amman, unika ökenlandskap och avkoppling vid Döda Havet.

  4,5
  • 4 avgångar
  • 8 dagar
  • Från 17 998:–
  från Stockholm
 • Essensen av Bali med Komodo

  Det bästa av paradisön Bali med en avstickare till Komodo - ön med världens största varaner

  4,7
  • 18-09-2024
  • 15 dagar
  • 32 998:–
  från Stockholm