Albatros CSR-förklaring

Läs mer om hur Albatros arbetar med hållbarhet och socialt ansvar

Albatros sociala ansvar
I praktiken kan CSR angripas från många olika vinklar, precis som dess innehåll kan definieras på många olika sätt. Därför består det praktiska arbetet både av att definiera och sätta upp standarder, samt att delta i större eller mindre projekt där vi kan göra en skillnad. Albatros Travel har valt att fokusera på de områden där vi kan göra den största skillnaden, med insikten om att vi omöjligt kan påverka allt.  I egenskap av producenter är vi ansvariga för våra produkter, och kan inte lägga över ansvaret på våra underleverantörer, resenärer eller myndigheter. Vi måste veta vad vår verksamhet går ut på och ta ett ansvar gentemot våra samarbetspartners. Dessa måste i sin tur kunna gå i god för hur de hanterar miljön, arbetsförhållanden och hur de utnyttjar olika resurser. Vår uppgift är att kontrollera detta.

1. Vi strävar först och främst efter att erbjuda ansvarsfulla och väl genomtänkta resor. Detta innebär att vi fokuserar på att minska energiförbrukningen och på att främja naturen, ekosystemen och det kulturella utbytet.
2. Vi har en nära relation till våra resmål i utvecklingsländerna, och arbetar för att kunna göra en skillnad för lokalbefolkningen och hjälpa dem när det behövs.
3. Vi kommer att fortsätta att ta ett socialt ansvar och arbeta för hållbarhet, precis som vi har gjort under de senaste 25 åren. Detta gör vi genom olika projekt, som t.ex. vårt ekologiska Karen Blixen Camp i Kenya.
4. Vi kommer i allt högre grad att involvera medarbetare, reseledare och resenärer så att alla har möjlighet att göra en skillnad, utan att det känns påtvingat. Vi tar vårt ansvar, och våra resenärer och samarbetspartners tar sitt.
5. Vi granskar internationella organisationer och gräsrotsrörelser noga, och väljer våra samarbetspartners med stor eftertanke. Vi vill inte vara för påträngande eller för aggressiva i vår marknadsföring, och väljer att hålla en låg profil.

Hållbar tillväxt
Albatros har under många år präglats av utveckling och tillväxt. Innovation och utveckling främjar självklart ett företags tillväxt. Tillväxt är i sin tur ett uttryck för företagets livsduglighet och dess dynamik. Bra företag är dynamiska och kan reagera rationellt och handlingskraftigt på olika marknadssvängningar och globala utmaningar som epidemier, naturkatastrofer, politiska kriser, krig och terror, samt ekologiska och klimatiska problem för att nämna några.

Även om alla lönsamma och solida företag växer, är det inte tillväxten i sig som avgör hur bra det går för företaget, utan snarare hur företaget styrs. Tillväxt är inget ändamål i sig om det sker på bekostnad av andra människor eller miljön.

Sedan Gro Harlem Brundtland odödliggjorde begreppet hållbarhet i sin världsberömda rapport "Vår gemensamma framtid" från 1987, har detta blivit ett allt tydligare begrepp för mänsklig aktivitet och samvaro. Hållbarheten handlar om att säkra våra aktuella behov utan att behöva kompromissa med framtida generationers möjligheter. 

Det är inte lätt att avgöra när tillväxt är hållbar, men den går på sätt och vis hand i hand med hållbara faktorer. Tillväxten hänger ihop med utvecklingen inom livsmedelsproduktionen och de tekniska innovationer som behövs för att kunna ta hand om en hastigt växande befolkning.

Nu kan vi självklart fråga oss om resor är en hållbar aktivitet.

Det finns inget tydligt svar på den här frågan. Begreppet hållbarhet har nämligen utvecklats  sedan Brundtland skrev sin rapport, och från att vara ett tämligen snävt miljöbegrepp har det utökats till att omfatta även kulturella och politiska värderingar. Hållbarheten handlar idag om etik. Använd naturen med omtanke och behandla andra som du själv vill bli behandlad.

Resor innebär handel, utväxling av kulturella värden och en medmänsklig aktivitet som för människor närmare varandra. Ur ett ekonomiskt perspektiv överförs stora medel från industriländerna till utvecklingsländerna, och allt oftare sker detta utan att orsaka någon skada på vår miljö, just för att vi har börjat arbeta aktivt med det här området. Turister som kommer till ett annat land tar med sig sina egna värderingar och beteenden: kulturimperialism eller kulturutväxling, det beror på hur vi väljer att se på det. I olika typer av militärdiktaturer ser myndigheterna helst att besökarna från västliga demokratier håller sina åsikter för sig själva.

Lokalbefolkningen delar inte deras förhållningssätt. Det finns befolkningsgrupper som absolut inte längtar efter vårt besök, och vi har heller inget behov av att störa dem.

Det handlar egentligen inte om resandet i sig, utan snarare om HUR vi reser. Det viktigaste är att hitta ett naturligt och hållbart sätt som omfattar hela vår välfärd så att det fortsätter att finnas fisk i havet, syre i luften och demokrati och harmoni för våra barn och barnbarn.

Kort historik
På 1980-talet kallade vi det inte för CSR, utan för ekoturism. Albatros utvecklade olika koncept baserade på  en vag idé om att turister också ska hjälpa de som anstränger sig för att minska resursförbrukningen och ta hänsyn till naturen. Detta resulterade i några ganska konkreta, och principfasta resor som dock hade en svaghet: De gick inte att sälja! Vi var tvungna att angripa saken på ett annat sätt. Det är roligare att kunna påverka många, istället för några få eldsjälar. Vi publicerade artiklar om ekologi och hållbarhet i broschyrer och tidningar, något de danska resejournalisterna snällt nog belönade med Europeiska resepriset 1995. Även om det inte var många av våra branschkollegor som arbetade som vi, började vi så smått anordna "vanliga" resor, men med samma hållbara principer. Dessa innebär att vi använder oss av lokala transportmedel istället för turistbussar, och att vi handlar närmare källan så att pengarna hamnar där mest behövs. Vi besöker och stöttar lokala projekt längs vägen, engagerar högt kvalificerade reseledare med antropologisk insikt och förståelse för kultur och miljömässiga värden. Vi utvärderar produkterna utifrån ett miljöperspektiv och ser till att våra lokala medarbetare får ett bra bemötande.

På 1990-talet ändrade Albatros inriktning och flyttade fokus från några få till många, men även från ekologi och natur till människor. Var kan vi göra en insats? Var får vi ut det mesta av sina ansträngningar? Förutsättningarna, attityden och viljan måste först skapas hos oss själva, i vår egen arbetsmiljö. Vi kan t.ex. stödja välgörande ändamål för att skapa ett socialt överskott, nödvändigt för att kunna ställa krav på leverantörer och etablera ett bra samarbete som utökas till alla områden. Som ett litet exempel kan översvämningarna i Burma nämnas, där milisen inte var speciellt intresserad av att släppa in nödhjälpsorganisationer. Vi tvingades ställa in en flodtur, men när flodbåten ändå stod oanvänd fyllde vi den med ris tillsammans med vår lokala samarbetspartner, och skickade iväg den till de översvämmade områdena före någon annan.   

Detta innebär givetvis inte att allt vi gör är lika ansvarsfullt eller socialt, men det visar att vi har systemen, strategin och viljan att göra det. 

I praktiken arbetar vi på två fronter, både genom vårt dagligt arbete och genom olika projekt. Vårt mest markanta flaggskepp är Karen Blixen Camp.

Stöd är inte CSR
Även om vi då och då ger omfattande bidrag till nödhjälp, som t.ex. till tsunamikatastrofen och den senaste svältkatastrofen i Östafrika (2011), anser vi inte att den typen av bidrag är en del av vårt CSR-arbete, utan ser snarare på det som en medmänsklig insats. Vi föredrar att arbeta på plats, där hjälpen behövs som mest. Exempel på sådana aktiviteter är återuppbyggnaden av ett tehus i Nepal som vi numera besöker på våra resor, eller akut nödhjälp efter översvämningarna i Burma. Här ställde vi in en flodkryssning och använde istället båten för att segla ris till de nödställda. Vi vill helt enkelt göra en skillnad genom att erbjuda vår hjälp på plats. Vi är även intresserade av långsiktiga projekt, som vi själva kan bli en aktiv del av. Vi har därför under många år drivit ett gemensamt projekt med danska Röda Korset, genom att donera ett maratonlopp i Sydafrika, eller rättare sagt, vi har använt pengarna härifrån till att bygga upp Sydafrikas Röda Kors. När vi deltar i den här formen av hjälparbete föredrar vi att det vävs in i företagets rutiner, och att vi kan skapa en sidoeffekt som även involverar resenärerna.

Vad kommer vi att göra härnäst?

Energi och klimat
Energiförbrukningen är allt mer i fokus, vilket är resebranschens största akilleshäl - transportmedel anses som en av de stora bovarna i dramat. Å andra sidan har den våldsamma utvecklingen av flygandet och de höjda oljepriserna även medfört en motsvarande teknisk utveckling. Flyg, bilar och fartyg blir helt tiden allt mer miljövänliga, och som ansvariga konsumenter kan vi bidra till utvecklingen genom att bara använda det bästa och mest miljövänliga. Även om det kanske inte alltid är den billigaste lösningen. Vi vill stötta alla leverantörer som bevisligen arbetar för miljön och vårt klimat, utnyttja auktoriserade miljöcertifieringar och försöka optimera våra egna transporter. 

Vi arbetar redan med stora, fasta gruppenheter som passar för buss och andra transportformer. Detta gör att vi optimerar energiförbrukningen och därmed skapar en positiv effekt för både miljön och plånboken.

Vi är miljöpartners med organisationer som t.ex. Dong Energy, varifrån vi hämtar inspiration och kunskap, dels om vår egen vardag, dels om möjligheter i ett större globalt perspektiv. Vi är öppna för att prova på andra transportformer. Som alternativ till bussen tar vi under flera av våra resor tåget istället.

På flera av våra resor ingår information och diskussion om hur resan påverkar miljön. Vi involverar reseledare, experter, journalister och politiker med speciella kunskaper. Dessa håller föredrag och diskuterar problematiken, speciellt under resor i arktiska områden.

Idag finns det miljövänliga alternativ inom alla områden inom turismen: flygbolag, bussbolag, hotell och lodges. Ofta är de miljömässiga alternativen väldokumenterade och certifierade, och vi har reella möjligheter att fatta ett bra beslut. Ibland är det dock inte helt lätt, och därför är det våra producenters och reseledares uppgift att kontrollera och rapportera om olika förhållanden, så att vi hela tiden kan anpassa våra resor så att de blir så miljövänliga som möjligt. Arbetet sätts i system via standardiserade kontrollscheman.

Tyvärr finns det ett otal exempel på att miljön används som en ursäkt för ringa kvalitet, och vi vill därför understryka att vi aldrig kompromissar med kvaliteten. De miljömässiga åtgärderna ska gå hand i hand med kvaliteten. Vi vet att det går.

De miljömässiga aspekterna befinner sig inte i fokus överallt i världen, och här måste en samlad utvärdering av kulturella, politiska och upplevelsemässiga element träda in istället för de miljömässiga aspekterna.

Det kulturella och sociala engagemanget
Här skulle man också kunna nämna den etiska aspekten eftersom det först och främst handlar om att behandla andra människor med likvärdighet och respekt. Det gäller både de personer vi samarbetar med i andra delar av världen och de människor vars land, hem och bostäder vi besöker. Här handlar det både om en ekonomisk dimension som omfattar rättvis handel och en kulturell dimension.

Samhandeln ska vara rättvis och det behöver finnas en korrelation mellan pris och tjänst. Det här kan te sig svårt att omsätta i praktiken men underleverantörer måste kunna lova att de följer destinationslandets arbetslagstiftning med speciell hänsyn till minimilöner, arbetstider och organisationsrätt. Albatros Travel motarbetar inte på något vis dessa villkor och använder sig inte heller av mutor eller andra handelssätt som strider mot UN Code of Conduct, som finns formulerad i The Global Compact, som vi tillhör.

Vi har särskilt fokus på mötet med en främmande kultur, och detta finns bland annat beskrivet i broschyrer och på vår hemsida, där råden speciellt handlar om hur man som resenär ska bete sig i ett främmande land. Idag leds många resor av Albatros egna välutbildade reseledare med en speciell inblick i lokala förhållanden, vilket bidrar till att mötet med en ny kultur sker precis som vi önskar.

Albatros vill inte delta i tillfälliga logosamarbeten eller sponsorskap, trots att syftet kan vara gott. Vi vill helt enkelt inte låna ut vår logga utan är måna om att själva få bestämma när den ska användas, alltid i ett sammanhang som passar vår slogan: Res med hjärta, hjärna och omtanke. Vi vill finnas där vi själva kan göra en skillnad.

Albatros använder sig av sina erfarenheter
Albatros personal, producenter och reseledare har stor erfarenhet och expertis från många av de länder vi arbetar med. Vi talar ofta det lokala språket, har utbildning inom ekonomi, naturvetenskap, antropologi etc., samt ett otal lokala kontakter eller egen lokal organisation. Vi använder våra erfarenheter och kunskaper för att främja de överordnade målen för CSR. Vi ska självklart inte tappa fokus på Albatros primära verksamhet, vilket är att arrangera och sälja resor, men vi ser många möjligheter att kombinera våra kommersiella intressen med nämnda mål.

Under de närmaste åren kommer vi att analysera samtliga resor för nya möjligheter till samarbete med duktiga reseledare, och för att utveckla nya, hållbara reskoncept, samt presentera olika sätt för resenärerna att ge sitt stöd. Målsättningen är att vi för samtliga resor utarbetar en text under arbetstiteln: "Hur kan jag göra skillnad"? Här ska resenärerna ha möjlighet att välja till olika upplevelser i lokalsamhället, och därmed erbjudas olika möjligheter att ge sitt eget stöd. I samband med detta ska vi samarbeta med biståndsorganisationer som finns representerade på plats, och besöka och stödja deras projekt på ett värdigt sätt. Vi kommer även att finnas till hands för dessa organisationer och hjälpa dem med konkreta uppdrag på plats – om vi ändå är där, så varför inte!

Vi kommer att göra det möjligt för både organisationer och resenärer att ge ett ekonomiskt stöd till lokala projekt. Vi ska kunna garantera att hjälpen hamnar på rätt ställe och ger rätt resultat. Allt arbete Albatros utför i det här sammanhanget kommer att finansieras av Albatros, aldrig av de organisationer som tar emot vårt stöd.

Albatros kommer alltid att sträva efter att på ett objektivt och kontinuerligt sätt offentliggöra CSRs arbete. Om vi väljer att ge ekonomiskt stöd till konkreta projekt, övervakas vår insats alltid av en ansvarig ledning och en auktoriserad revisor.